virus

Coronavirus: regeling tegemoetkoming in de loonkosten NOW2.0

Het kabinet ondersteunt werkgevers met een ‘verlening’ van de regeling tegemoetkoming in de loonkosten (NOW 2.0). Het verbod om werknemers te ontslaan is in deze 2.0 regeling komen te vervallen. Pas echter op, want dit kan wel ‘duur’ uitpakken.

Concreet
Op het moment dat een werkgever in de periode van juni tot en met september een bedrijfseconomisch ontslag bij UWV aanvraagt, krijgt hij geen subsidie voor de loonkosten van de betreffende werknemers in die periode. Dat geldt ook als het dienstverband, ervan uitgaande dat het UWV de ontslagvergunning verleent, nog moet worden opgezegd waarbij de correcte opzegtermijn moet worden gehanteerd. Dit betekent dat het dienstverband pas later kan eindigen. Mogelijk zelfs pas na afloop van de periode waarover subsidie wordt toegekend. Er is dus geen sprake van een pro-rata benadering. 

Zie ook de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Roete ontslag
Voor een bedrijfseconomisch ontslag geldt dat de werkgever (nog steeds) toestemming moet hebben van het UWV. Het UWV zal kritisch kijken of er wel voldoende aanleiding is om over te gaan tot ontslag en of de juiste werknemers op basis van het afspiegelingsbeginsel zijn voorgedragen voor ontslag.

Verder gelden de reguliere regels voor ontslag, wat wil zeggen dat de werkgever verplicht is om de opzegtermijn in acht te nemen en aan de betreffende werknemers een transitievergoeding uit te betalen. Ook dienen nog niet opgenomen vakantiedagen en opgebouwd saldo vakantiegeld uitbetaald moeten worden op het moment van uitdiensttreding. 

Daarnaast geldt dat bedrijven die de NOW 2.0 aanvragen en die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond(en) of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komen ze er onderling niet uit, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid.
Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting op de NOW 2.0 van 5% op het totale subsidiebedrag.

Professionele ondersteuning
Heeft u plannen om werknemers te ontslaan? Laat u in dit traject bijstaan door een arbeidjurist om de te lopen route juist te doorlopen. Het inschieten van een incompleet dossier of een incorrect uitgewerkte aanvraag heeft namelijk als mogelijk effect dat het UWV de ontslagaanvraag afwijst en u ’terug bij af bent’. Ook kan een arbeidsjurist u helpen om niet via de UWV route maar via de route van bijvoorbeeld minnelijke regeling of wederzijds goedvinden de afvloeiing te organiseren.

Indien gewenst kunnen wij u bij een partner introduceren die u bij in traject kan adviseren en bijstaan.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal