Vervanging VAR waarschijnlijk pas per 1 april 2016, wentijd tot 2017

De VAR-verklaring voor freelancers en zzp´ers blijft nog even bestaan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte bekend dat de nieuwe opzet waarin de VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten per sector, niet per 1 januari 2016 ingaat. De voorbereiding vordert, maar we zijn er nog niet, schreef Wiebes de Eerste Kamer. Wiebes streeft er nu naar de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) per 1 april 2016 te vervangen.

Zzp’ers hebben om te kunnen werken nu veelal een VAR nodig van de Belastingdienst. Het kabinet wil daar vanaf omdat mensen op papier kunnen werken als zzp´er (ondernemer) maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst (werknemer) zijn. Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en als het leidt tot problemen, zijn de financiële gevolgen altijd voor de zzp´er.

Voorbeeldovereenkomsten
In de nieuwe opzet gaat de fiscus werken met modelovereenkomsten per sector die zzp´ers en bedrijven kunnen gebruiken. Bedrijven kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband. Is dat er wel, dan moeten er premies worden afgedragen.

Nog teveel onduidelijkheid
De staatssecretaris schrijft het volgende aan de Eerste Kamer:
“Er zijn inmiddels dus de nodige stappen gezet, toch wordt uit de maatschappelijke discussie wel duidelijk dat op dit moment voor velen de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van afschaffing van de VAR compleet te overzien.
Opdrachtgevers vragen zich af of hun businessmodel wel helemaal voldoet, opdrachtnemers zijn onzeker over de opdrachtenstroom tijdens de transitie en leden van uw Kamer vragen zich af of de gewenste duidelijkheid uiteindelijk wel zal ontstaan. Uit de door de leden van de verschillende fracties gestelde vragen maak ik op dat velen weliswaar de richting delen, maar meer comfort wensen over de invulling en over de transitie.”

Transitiemodel
Wiebes stelt de volgende lijnen voor een transitiemodel voor:

  • Streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016.
  • Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Hoe sneller partijen hun (voorbeeld)overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, des te meer tijd is er voor overleg met de Belastingdienst en de implementatie.
  • Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen erop zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.
  • Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken.
  • Evidente fraude blijft de Belastingdienst uiteraard te allen tijde aanpakken.

chalant lijn onder

Gerelateerde artikelen

Verklaring Arbeids Relatie (wetswijziging uitgesteld)

Verklaring Arbeids Relatie t/m 31-12-2015