COVID-19

Regeling eindafrekening NOW 1.0 bekend

De eindafrekening van de NOW 1.0 (over het tijdvak maart, april en mei) kan vanaf oktober worden aangevraagd. Er is voor gezorgd dat kleine ondernemers hier zo min mogelijk administratieve last van hebben. Pas vanaf een voorschot van EUR 20.000 of een subsidiebedrag van EUR 25.000 euro moet er een externe controleronde worden gedaan, zo is het huidige plan.

Vanaf begin oktober, uitkeringsinstantie UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening aanvragen/indienen. Het UWV kijkt naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie vastgesteld. Het kan ook voorkomen dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan eerder ingeschat en het omzetverlies lager is dan was verwacht bij de aanvraag. In dat geval moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald. Indien het omzetverlies groter is geweest dan verwacht wordt er een nabetaling gedaan richting de ondernemer.

Meer subsidie, zwaardere last 
Een groot deel van de aanvragers is ondernemer in het mkb. Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is zestig procent van de aanvragers een ondernemer met minder dan tien werknemers in dienst. Administratie komt er dan vaak nog bij buiten kantooruren, terwijl grote bedrijven een accountantscontrole en de daarbij horende administratie hebben. Minister Koolmees willen daarom met het accountantsonderzoek een redelijk midden houden tussen de administratieve lastendruk en het risico op oneigenlijk gebruik en fraude.

Dit is uitgewerkt in een model/tabel waarin is af te lezen welke controlelast wordt gelegd bij welk type organisatie en bij verschillende omvang van NOW subsidie:

De intensiteit van de controle voor de eindafrekening verschilt daarom per subsidie- of voorschotgrootte. Als het om een subsidie van minder dan 25.000 euro gaat, hoeven ondernemers geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd, dus ook kleine bedrijven moeten hun administratie wel op orde hebben.

Bedrijven die een voorschot ontvangen van 20.000 euro of meer maar onder de drempel blijven van 125.000 euro blijven, hebben een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant worden afgegeven.

Vanaf 125.000 euro subsidie hebben ondernemers een accountantsverklaring nodig. De intensiteit van het accountantsonderzoek hangt ervan af of een onderneming meer of minder dan 375.000 euro ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle voor zijn jaarrekening moet hebben.

Van bedrijven die een controleplichtige jaarrekening hebben en dus een administratie voeren die aan die eisen moet voldoen én die ook een hoge subsidie (375.000 euro of meer) ontvangen, mag meer verantwoording worden verwacht. Blijkt deze er niet in voldoende mate te zijn, dan wordt de subsidie teruggevorderd. Als het om onvolkomenheden gaat in de administratie mede als gevolg van het coronavirus, zogenoemde inherente beperkingen, wordt de subsidie niet geheel teruggevorderd, maar wordt er een korting van tien procent toegepast door het ministerie via het UWV.

Let op voorschot en eindberekening 
De ‘zwaarte’ van de controle die wordt gesteld aan de eindafrekening is dus afhankelijk van zowel het ontvangen voorschot als van de uiteindelijke berekening van de subsidie waar de aanvrager recht op heeft. In de uitzonderlijke situatie waarin een groot voorschot is gevraagd en gekregen maar uiteindelijk de conclusie is dat maar een beperkte of nihil subsidie aan de orde is, om wat voor reden dan ook, is toch de ‘zware  controleslag aan de orde om aan de subsidievoorwaarden te voldoen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# CMweb.nl
#
Brief aan de 2e kamer inzake accountantsprotocol NOW 1.0