DGA en salaris: wel of geen premie werknemersverzekeringen betalen?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een salaris ontvangt van zijn BV, zal hierover in ieder geval loonbelasting moeten betalen. Daarbij moet er rekening worden gehouden dat naast de volksverzekeringen zoals de AOW en ANW, die voor iedere ingezetene van Nederland verplicht zijn, er ook de werknemersverzekeringen bestaan. Het uitgangspunt is dat elke werknemer hiervoor verzekerd is, bijvoorbeeld voor de WW, ZW en WIA. Volksverzekeringen worden geïnd via de reguliere loon- en inkomstenbelastingen. De premies voor werknemersverzekeringen worden geregeld via de werkgever.

De DGA neemt voor de werknemersverzekeringen een bijzondere positie in omdat een DGA in veel gevallen zijn eigen werkgever is. Als er sprake is van een DGA conform het zgn. aanwijzingsbesluit bestaat er geen premieplicht voor de werknemersverzekeringen. Het meest recente aanwijzingsbesluit dateert van 1 januari 2016. 

Voor beantwoording van de vraag of er sprake is van een DGA moet gekeken worden naar de feitelijke macht van een bestuurder binnen de BV. De vraag die hierbij gesteld moet worden is of de DGA tegen zijn wil ontslagen kan worden. In dat geval is er geen sprake van gezagsverhouding en als gevolg geen premieplicht voor de werknemersverzekeringen.

 

Bent u als DGA op de juiste manier verzekerd voor sociale verzekeringen? In de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is vastgelegd of een DGA als werknemer voor de werknemersverzekeringen moet worden aangemerkt en dus wél of geen premies werknemersverzekeringen moet betalen óf niet..

 

Een werkgever is verplicht om maandelijks voor iedere werknemer premies voor de werknemersverzekeringen (Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Werkloosheidswet) af te dragen aan de Belastingdienst. Op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (‘de Regeling’) kan worden vastgesteld of een DGA ook als werknemer moet worden aangemerkt en dus of voor hem ook premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen.

Een persoon dient te worden aangemerkt als werknemer, indien aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

 1. er is sprake van een verplichting tot het verrrichten van persoonlijke arbeid
 2. tegen betaling van loon en
 3. er is sprake van ondergeschiktheid.

De laatste voorwaarde, ondergeschiktheid, is met name van belang voor een DGA.
Is er namelijk géén sprake van ondergeschiktheid, dan is de DGA niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen én hoeven geen werknemersverzekeringspremies niet te worden betaald.

ondergeschiktheid

Er is geen sprake van ondergeschiktheid als:

 • de DGA meer dan 50% van de aandelen bezit en/of over zijn eigen ontslag kan beslissen.
  Dit is meestal ook het geval als hij samen met bepaalde familieleden (bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad) 2/3de of meer van de aandelen bezit.
  De DGA moet dan wel, in privé of via zijn personal holding, ‘statutair bestuurder’ zijn van de vennootschap waarvoor hij werkt. Dat betekent dat hij of zijn personal holding als bestuurder moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Indien de bestuurders samen alle aandelen bezitten en als aandeelhouders ongeveer evenveel aandelen bezitten. Dit wordt ook wel ‘nevengeschiktheid’ genoemd.

voorbeelden
In de volgende gevallen is in beginsel geen sprake van ondergeschiktheid en is de DGA dus niet verplicht om premies werknemersverzekeringen te betalen:

DGA visualisatie premieplicht werknemersverzekering

Verschillen met de vorige regeling

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016 ten opzichte van de daarvoor geldende regeling zijn:

 • In de nieuwe regeling is rekening gehouden met de wetwijziging van 1 oktober 2012 (de invoering van de ‘Flex-BV).
 • De Belastingdienst kijkt alleen nog maar de statuten van de vennootschap en in het bijzonder naar wat er in de statuten is geregeld over ontslag van een bestuurder. De Belastingdienst houdt geen rekening (meer) met andere afspraken die de aandeelhouders hebben gemaakt, bijvoorbeeld in een aandeelhoudersovereenkomst.
 • Indien sprake is van een familiebedrijf, wordt onder de huidige regeling het aandelenbezit van de DGA zelf niet meegerekend voor de Regeling. Er is dus pas sprake van een familievennootschap, indien familieleden van de DGA tezamen ten minste 2/3de of meer van de aandelen bezitten.
 • Op grond van de nieuwe regeling wordt het aandelenbezit van de bestuurder zelf ook in aanmerking genomen. Voorbeeld: een DGA houdt 20% van de aandelen van een BV en is ook statutair bestuurder van deze BV. Zijn dochter houdt 50% van de aandelen. Onder de huidige regeling is er sprake van ondergeschiktheid, omdat de dochter van de DGA niet ten minste 2/3de van de aandelen bezit. Op grond van de nieuwe regeling is geen sprake van ondergeschiktheid, omdat de DGA samen met zijn dochter ten minste 2/3de van de aandelen bezit.
 • Onder de huidige regeling is sprake van nevengeschiktheid indien de bestuurders ongeveer evenveel stemmen hebben. In de nieuwe regeling wordt niet meer gekeken naar het aantal stemmen, maar naar het aantal aandelen dat door de bestuurders worden gehouden. Bovendien is vereist dat de bestuurders samen alle aandelen van de BV bezitten. Elke aandeelhouder moet ook bestuurder zijn.

Het kan dus zijn dat u vanaf 1 januari 2016 geen premies werknemers verzekeringen (meer) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst, terwijl u dat dit jaar wel heeft gedaan. U bent in dat geval vanaf 2016 niet meer via de Belastingdienst/het UWV verzekerd voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

Het kan ook zijn dat u op dit moment geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen, maar dat vanaf 1 januari 2016 wel moet gaan doen.

Indien u dat niet wenselijk vindt, zijn er – afhankelijk van uw situatie – verschillende oplossingen mogelijk om wel of niet premieplichtig te zijn of worden voor de werknemersverzekeringen. Het kan in dat geval noodzakelijk zijn om de bestaande statuten en/of de aandelenverhouding aan te passen. Wij denken daarover uiteraard graag met u mee!

Chalant2016-breed-RGB