Pensioen Eigen Beheer – update: novelle

Het was de bedoeling dat het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen per 1 januari 2017 van kracht zou worden. Het uitfaseren van pensioen in eigen beheer werd echter op verzoek van de staatssecretaris voor onbepaalde tijd uitgesteld. De datum van inwerkingtreding is nu als gevolg van een novelle (wijzigingsvoorstel) opgeschoven naar de eerste van de maand na publicatie in het Staatsblad. Dat wordt op zijn vroegst 1 april 2017. De overige fiscale pensioenmaatregelen worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. 

Wiebes verzocht de Eerste Kamer op 20 december 2016 om stemming over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. Inmiddels is onderzocht waar zich mogelijke knelpunten voordoen. Aanpassingen daartoe zijn aangebracht middels de novelle die op 23 januari 2017 is gepubliceerd.

Belangrijkste gevolgen voor in de praktijk

De ingangsdatum van de wet is per de eerste van de maand na publicatie in de Staatscourant. Stemming over de novelle staat voor de Tweede Kamer gepland op donderdag 9 februari en in de Eerste Kamer op 7 maart 2017. Daarmee treedt de wet niet eerder in werking dan 1 april 2017. Concreet betekent dit dat fiscaal vriendelijk afkopen of overgaan naar de Oudedagsverplichting op zijn vroegst per 1 april 2017 kan plaatsvinden.

Nadeel van de verlate ingangsdatum van de wetswijziging is dat de afkoop- of omzettingswaarde in regelingen waarin de pensioendatum nog niet is bereikt, hoger is dan dat deze bij afkoop of omzetting in januari 2017 was geweest.

Voordeel, voor nog niet ingegane pensioenen, is dat door de vertraagde ingangsdatum van de uitfasering van pensioen in eigen beheer nog over een langere periode in 2017 pensioen kan worden opgebouwd. Ook nu (nieuw!) is voorzien in een coulancetermijn van drie maanden. Dus stel dat de wet per 1 april van kracht wordt, dan hebben DGA’s uiterlijk tot 1 juli 2017 de tijd om de pensioenopbouw te stoppen en om een eventueel verzekerd kapitaal naar de BV te halen.

Overige aanpassingen

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet is de antimisbruikbepaling betreffende de relatief hoge opbouw aangepast. Indien in 2016 en 2017 samen een pensioen wordt opgebouwd dat meer dan 150% hoger is dan de opbouw in 2015, dan kan het meerdere niet zonder fiscale sancties worden afgekocht of omgezet in een Oude Dags Voorziening (ODV).

Tot slot gaan de in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen overige pensioenmaatregelen die niet direct samenhangen met pensioen in eigen beheer, zoals het vervallen van de 100% maximering en het vervallen van de doorwerkvereiste, alsnog in per 1 januari 2017 zoals eerder aangekondigd.

www.chalant.eu

 

bron: Ministerie van Financiën