België introduceert een speculatietaks voor particuliere beleggers

In het kader van de Belgische ‘tax shift’ is in België besloten tot de invoering van de zogenoemde speculatietaks. Deze belasting beoogt de meerwaarden op bepaalde effecten gerealiseerd door particuliere beleggers binnen zes maanden na aankoop te belasten. De belasting treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 januari 2016. De effectieve reikwijdte van deze belasting is nog niet bekend, ook niet of deze (additionele)belastingheffing door andere landen gevolgd gaat worden.

Uiteraard houden wij dit punt in de gaten en berichten zodra hier (meer) duidelijkheid over komt.

chalant lijn onder

 

 

Hierna schetsen wij alvast krijtlijnen van de Belgische regels (bron: KPMG Meijburg) voorzover deze nu bekend zijn:

Toepassingsgebied

De speculatietaks beoogt de meerwaarden verwezenlijkt door een particuliere belegger bij ‘snelle’ overdracht (minder dan zes maanden na de aankoop) te belasten. De belasting is zowel van toepassing voor particuliere beleggers die Belgisch rijksinwoner zijn als particuliere beleggers die geen Belgisch inwoner zijn (met name ten aanzien van de in België behaalde meerwaarden). Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met het toepasselijke belastingverdrag. Veelal zal het belastingverdrag het heffingsrecht over meerwaarden op aandelen toewijzen aan de woonstaat en zal België – als bronstaat – bijgevolg geen speculatietaks kunnen heffen van niet-inwoners.

Binnen het toepassingsgebied vallen meerwaarden gerealiseerd op beursgenoteerde aandelen van binnenlandse en buitenlandse bedrijven. Daarnaast komen ook aandelencertificaten, andere afgeleide producten, opties en warrants in aanmerking voor de speculatietaks. Bij Belgisch Koninklijk Besluit zal later worden bepaald op welke ‘andere afgeleide producten’ (trackers, turbo’s, sprinters en futures) de meerwaardebelasting van toepassing zal zijn.

Obligaties, converteerbare obligaties en beleggingsfondsen zullen niet worden onderworpen aan de speculatietaks. Dit zal tevens het geval zijn voor gereglementeerde aandelenopties alsook voor aandelen toegekend door de werkgever waarbij de verwerving aanleiding heeft gegeven tot een belastbaar beroepsinkomen.

Er dient te worden opgemerkt dat, ter voorkoming van omzeiling, tevens meerwaarden op effecten verkregen na schenking worden belast. Concreet betekent dit dat u aan Belgische speculatiebelasting bent onderworpen wanneer u aandelen die u door middel van schenking hebt verkregen en die de schenker minder dan zes maanden eerder aankocht, verkoopt met een meerwaarde. De meerwaarde wordt bepaald met inachtneming van de initiële aankoopprijs betaald door de schenker.

Speculatietaks

Realiseert u als particuliere belegger een meerwaarde op een dergelijke snelle overdracht, dan zult u, vermoedelijk vanaf 1 januari 2016, worden belast tegen een tarief van 33%. Minderwaarden zijn echter niet aftrekbaar. De beurstaks die u betaalt op de verkoop is wel aftrekbaar.

De speculatiebelasting zal worden geïnd door Belgische financiële tussenpersonen en werkt bevrijdend. Dit betekent dat de ingehouden belasting een eindbelasting is en dat u de gerealiseerde meerwaarde niet dient aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

De speculatiebelasting treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 januari 2016 en is alleen van toepassing op aankopen na 31 december 2015. Indien u aandelen hebt gekocht in november 2015 en deze met een meerwaarde verkoopt in januari 2016, betaalt u derhalve geen speculatiebelasting.