Fiscaal IB

Iedere belastingplichtige in Nederland is verplicht jaarlijks een aangifte Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen in te dienen bij de belastingdienst. Wij verzorgen niet alleen de jaarlijkse fiscale aangifte voor ondernemers en ondernemingen maar ook helpen wij particulieren bij of met deze aangifte.

Geïnteresseerd in wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking bij ons op kantoor. Daar maken wij graag even tijd voor!

Checklist aangifte IB 

Om onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren vragen wij u om, voor zover relevant, de navolgende zaken aan te leveren*. Dit heeft als voordeel voor u dat wij uw aangifte snel kunnen afwerken én wij de werkzaamheden voor een scherp tarief kunnen verzorgen.

Eenmalig

 • gezinssamenstelling, kopie geldig identiteitsbewijs, burgerlijke staat, thuis of uitwonend
 • samenlevingscontract, geregistreerd partnerschapcontract of huwelijkse voorwaarden
 • belangrijke wijzigingen in de persoonlijke situatie
  (bijv. huwelijk, scheiding, overlijden, erven, aan- of verkoop eigen huis, aan- of verkoop onroerend goed, nieuwe of wijziging bankrelaties, nieuwe of wijziging verzekeringscontracten)

Box 1 (particulieren)

 • jaaropgave(n) loon / uitkeringen (bijv. pensioen, lijfrente, AOW, WAO, alimentatie)
 • opgave winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden, andere inkomsten
 • WOZ waarde van uw eigen woning (let op juiste belastingjaar!)
 • jaaropgave(s) hypotheek (met betaalde rente in belastingjaar en hypotheekschuld)
 • bij aan- en/of verkoop huis: koop/verkoopakte, hypotheekakte, rekeningen gemaakte kosten
 • bij gefinancierde (ver)bouw eigen woning: (ver)bouw rekeningen ter onderbouwing
 • betaalde premie(s) voor inkomensvoorzieningen (bijv. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
 • betaalde premie(s) voor pensioenaanvullingen (bijv. lijfrentepolissen of pensioenverzekeringen)

Box 1 (per IB onderneming)

 • Balans en Resultatenrekening
 • Detail van de gevoerde administratie, aansluitend op de balans- en resultatenrekening
 • Vaste activa staat (inclusief berekening van de afschrijvingen en de restwaarden)
 • BTW aangiften en eventuele Suppletie aangifte(n) BTW
 • Jaaroverzicht bank(en)
 • Specificatie van aan de onderneming bestede uren (als onderbouwing van/voor de Zelfstandigenaftrek)
 • Details van privé stortingen en privé onttrekkingen
 • Details van niet aftrekbare kosten
 • Details van beperkt aftrekbare kosten
 • Zakelijk betaalde premie(s) voor inkomensvoorzieningen
 • Sluitende kilometeradministatie (in geval een zakelijke auto)

Box 2

 • opgave van Aanmerkelijke Belangen en ‘ontvangen voordelen’
 • jaarrekening van elke onderneming waarin een Aanmerkelijk Belang wordt gehouden

Box 3

 • financiële jaaropgaven van bank- en effectenrekeningen
 • financiële jaaropgaven van (kapitaal)verzekeringen in box 3
 • overzicht en stukken met betrekking tot (overige) vorderingen en / of schulden
 • WOZ waarde van onroerend goed niet zijnde eigen woning

Andere

 • specifieke ziektekosten (overzicht en specificatie)
 • studiekosten (overzicht en specificatie)
 • gedane giften (overzicht en specificatie)
 • schenkingen (overzicht en specificatie)
 • verervingen (overzicht en specificatie)
 • betaalde alimentatie (overzicht en specificatie)
 • (voorlopige) aanslagen (dit jaar én afwikkeling van vorig jaar)
 • toeslagen (bijv. zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • andere gegevens welke voor uw belastingaangifte van belang zijn maar niet in voor-genoemde lijsten zijn opgenomen of waar u over twijfelt of deze van belang zou(den) kunnen zijn.

Twijfelt u of bepaalde stukken voor ons van belang zijn, aarzel dan niet en bel ons even om hieromtrent te overleggen. Aarzel ook niet om ons te bellen of even langs te komen als u niet precies weet of voorgenoemde punten voor u relevant zijn. Wij staan u graag even te woord.

* belangrijke noten bij deze opsomming

de opsomming is niet limitatief en poogt niet limitatief te zijn.
zie voor een uitgebreidere lijst deze link.
het kan zijn dat andere of aanvullende gegevens nodig zijn om uw belastingaangifte juist en volledig te verzorgen.
de genoemde stukken zijn de meest voorkomende stukken.
neem bij twijfel contact met ons op.