Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning (vanaf 1-1-2017!)

Op Prinsjesdag is een voorstel gelanceerd wat een uitbreiding van de eenmalige schenkbelastingvrijstelling voor schenkingen die verband houden met de eigen woning inhoudt.

Huidige regeling
Op basis van de huidige regeling kan een verkrijger (per schenker eenmaal in zijn of haar leven) op basis van de verhoogde schenkbelastingvrijstelling eenmalig belastingvrij een schenking van € 52.752 (bedrag 2015) ontvangen indien:

  • het een schenking van ouder(s) aan een kind tussen 18 en 40 jaar oud betreft;
  • de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming dan wel de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld.

Voorstel
Het kabinet stelt voor bovengenoemde vrijstelling vanaf 1 januari 2017 voor:
* deze permanent te verhogen tot € 100.000; en
* de voorwaarde dat het een schenking betreft van ouder(s) aan een kind te laten vervallen.
De voorwaarde dat de verkrijger op het moment van de schenking tussen 18 en 40 jaar oud is, blijft gelden.

Relatie met voorgaande (tijdelijke) regeling
Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 gold eveneens een verhoogde vrijstelling in verband met de eigen woning van € 100.000.
Indien u deze verhoogde vrijstelling of de ‘reguliere’ verhoogde vrijstelling in verband met de eigen woning nog niet (volledig) hebt toegepast, kunt u onder de nieuwe verhoogde vrijstelling belastingvrij (het resterende gedeelte van) € 100.000 schenken.

Advies
Wij benadrukken dat de verruiming van de vrijstelling in werking treedt op 1 januari 2017 en dat tot en met 2016 de reguliere verhoogde vrijstelling in verband met de eigen woning van toepassing is. In voorkomende gevallen kan het raadzaam zijn een schenking (gedeeltelijk) uit te stellen tot na 1 januari 2017.