Wat doet een personeelsvergadering?

Algemeen
Werknemers hebben rechtop inspraak en informatie. Ook binnen kleine bedrijven zonder ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Daarvoor zijn er personeelsvergaderingen (PV).

Wanneer
Een onderneming met 10 tot 50 werknemers zonder OR of PVT moet een PV organiseren. Minstens twee keer per jaar moet de werkgever met zijn werknemers bijeenkomen. Als een kwart van de werknemers dat vraagt, moet dat ook op andere momenten. De PV is in werktijd. Alle aanwezigen kunnen hun standpunten naar voren brengen en voorstellen doen.

Algemeen beleid bespreken
Minstens een keer per jaar bespreekt de PV de algemene gang van zaken.
Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • omzetgegevens;
 • marktontwikkelingen;
 • concurrentiepositie;
 • opzet nieuwe activiteiten van de onderneming.

Als de werkgever verplicht is zijn jaarrekening en jaarverslag te publiceren, worden ook die in de personeelsvergadering besproken. De werknemers krijgen dan ook een exemplaar.

Sociaal beleid bespreken
Verder moet de PV minstens een keer per jaar het sociale beleid van de onderneming bespreken.
Bijvoorbeeld:

 • werkgelegenheid;
 • positie van specifieke groepen zoals deeltijdwerkers;
 • arbeidsomstandigheden;
 • scholing.

Adviesrecht
De werkgever moet de werknemers vooraf en op tijd advies vragen over beslissingen:

 • die kunnen leiden tot verlies van werk;
 • met ingrijpende gevolgen voor de werkzaamheden, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden;
 • die effect kunnen hebben op collectieve regelingen (bijv. werk- en rusttijden, pensioen, vakantiedagen, reiskosten en opleidingen).

Werknemers mogen individueel of gezamenlijk, mondeling of schriftelijk adviseren. Maar de werkgever hoeft het advies niet op te volgen.
De beslissing moet ten minste een kwart van alle werknemers in de onderneming betreffen. Als dit niet het geval is, hoeft de werkgever geen advies aan de personeelsvergadering te vragen.

chalant lijn onder

 

 

zie ook:
Wat doet een ondernemingsraad?
Wat doet een personeelsvertegenwoordiging?