EURO munten schuiven

Pas op met schuiven met BTW!

Soms kan het voor ondernemers verleidelijk zijn om verkoopfacturen later in de boekhouding te boeken dan het moment dat de facturen zijn uitgereikt. Het doel is om, daarmee, een liquiditeitsvoordeel te realiseren ten aanzien van de verschuldigde omzetbelasting. U loopt dan echter het risico dat de Belastingdienst u een boete oplegt zelfs als u op jaarbasis het juiste bedrag aan omzetbelasting betaalt.

Achtergrond
Door verkoopfacturen later te boeken dan het moment dat de facturen zijn uitgereikt is  een liquiditeitsvoordeel te realiseren. Namelijk, door deze actie wordt in de administratie de verschuldigde omzetbelasting ‘verschoven’ naar een later tijdvak. Hierbij loopt u echter wel bewust het risico dat de Belastingdienst bij ontdekking hiervan een boete oplegt die voor de rechter standhoudt. Zelfs als op jaarbasis het juiste bedrag aan omzetbelasting wordt betaald.

Casus 
In een zaak waarin de ondernemer met de omzetbelasting schoof, legde de Belastingdienst een boete op. Deze hield stand tot aan de Hoge Raad.

Wel oordeelde de Hoge Raad dat een gerechtshof ten onrechte niet als strafverminderende omstandigheid in aanmerking had genomen dat de ondernemer belastingschulden van ruim € 100.000 had. Het feit dat het belastingschulden zijn, is geen reden om de schulden buiten beschouwing te laten bij het bepalen van de proportionaliteit van de boete.

Aangiftebelasting en boetes
Btw is een aangiftebelasting. Dit betekent dat de belastingplichtige, de ondernemer, in eerste instantie zelf vaststelt hoeveel hij op aangifte voldoet. Omdat geen aanslag door de inspecteur vereist is, heeft de ondernemer dus de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel hij per saldo aan btw aan de Belastingdienst betaalt en wanneer. Bij controle kan de Belastingdienst wel een naheffingsaanslag en/of verzuimboete opleggen.

In het geval de ondernemer te laat een btw-betaling doet ontvangt hij van de Belastingdienst een naheffingsaanslag met het bedrag dat hij nog moet betalen. De inspecteur kan een verzuimboete opleggen van ten hoogste € 5.278 (art. 67c AWR) of een vergrijpboete in het geval sprake is van opzet of grove schuld (zie art. 67f AWR) van ten hoogste 100% van de nageheven belasting.

In het geval de ondernemer de btw-aangifte niet of te laat indient, kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen met schatting van de btw die de ondernemer moet betalen. Ook kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van € 131 voor het niet of te laat indienen van de aangifte (zie art. 67b AWR).

Suppletie
Indien u, al dan niet in verband met het verschuiven van btw, constateert dat te weinig btw op aangifte wordt voldaan dient u een suppletieaangifte in te dienen over de tijdvakken waarop de te weinig betaalde btw betrekking heeft (art. 15, eerste lid, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting).

Een suppletieaangifte moet digitaal worden ingediend, bijvoorbeeld via het beveiligde deel van de site van de Belastingdienst (portal). Indien de suppletieaangifte leidt tot een teruggaaf of bijbetaling van € 1.000 of minder, dan mag dit worden verwerkt in de eerst volgende tijdvakaangifte. In dat geval hoeft dus niet een afzonderlijke suppletieaangifte te worden gedaan.

De reactie van de Belastingdienst op een suppletieaangifte kan tweeledig zijn:

  1. Er wordt een naheffingsaanslag opgelegd (eventueel met boete); of
  2. Het wordt behandeld als verzoek om ambtshalve teruggaaf.

De suppletieaangifte moet worden gedaan voordat de ondernemer ‘weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is’ (art. 15, tweede lid, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting). Is dat niet het geval, dan kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen. In andere gevallen kan een vergrijpboete worden opgelegd. Dit is echter niet het geval (§ 24a Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst), wanneer:

  1. Het te betalen bedrag van de suppletie € 20.000 of lager is.
  2. Het te betalen bedrag van de suppletie lager is dan 10% van het bedrag van de tijdvakaangifte

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch • 12 oktober 2017 • 15/01219 tot en met 15/01225 [ECLI:NL:GHSHE:2017:4423]