Herfst tips 2019

Nog even en het is echt herfst en voor we het weten is het december en koersen we aan op de feestdagen en het jaareinde. Voldoende reden om even stil te staan en te bedenken wat nog aandachtspunten zijn voor dit, op zijn einde, lopende jaar. Dit kan gericht zijn op operationeel gebied, strategische doel of planvorming, ondernemingsstructuur én fiscale optimalisaties.

In dit bericht geven wij u enkele tips / aandachtspunten om nog dit jaar mee te nemen, door te nemen of te overwegen. In willekeurige volgorde:

Personeelsbeloningen
Uw personeel is u natuurlijk veel waard. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het van belang uw personeel te binden en te belonen.
Belonen kan fiscaal vriendelijk via de WerkKostenRegeling (WKR). Tegelijkertijd heeft de WerkKostenRegeling de nodige voeten in de aarde.
Besef dat de WKR kansen bied maar aan de andere kant ook geld kost (werkgeverslasten) indien u de zgn. vrije ruimte van 1,2% overschrijdt.  

Houd hier rekening mee als u uw personeel een bonus, een netto onkostenvergoeding, een personeelsuitje of een kerstpakket wilt verstrekken.
Kom reeds nu in de herfst in actie om niet in de winter voor een voldongen feit gesteld te worden.

Investeren in vaste activa
Met het oog op de zgn. KleinschaligheidsInvesteringsRegeling kan het interessant zijn om te kijken naar de door u in het boekjaar reeds gedane investeringen en de investeringsagenda of -plannen. Ook in het nieuwe jaar. Door te ‘schuiven’ met investeringen of investeringsverplichtingen wordt het wellicht mogelijk om de investeringsaftrek te optimaliseren. Afhankelijk van uw situatie door investeringen naar voren te halen of juist naar komend boekjaar te vertragen.

Dividend uitkeren (enkel voor BV ondernemers)
Omdat per 1 januari 2020 het box 2 tarief verhoogd wordt van 25% naar 26,28% is het opportuun om na te gaan of het voor u interessant is om nog in 2019 dividend uit te keren en dividenduitkering geheel of gedeeltelijk niet langer uit te stellen. Bij een bruto uitgekeerd dividend van EUR 100.000 scheelt dit EUR 1.280,- aan belasting.
Let op 1: er geldt géén overgangsregeling voor reeds opgepotte reserves uit het verleden!
Let op 2: indien u het dividend per einde 2019 (peildatum 1-1-2020) niet heeft besteed, geschonken, terug in de BV heeft gestort als agio of in een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) heeft ondergebracht telt het netto ontvangen dividend mee bij uw Box 3 vermogen en betaalt u in het kader van deze hoedanigheid Box 3 heffing!

Voorlopige winstaangifte 
Het plannen van de voorlopige aanslagen van de ondernemer of de onderneming zijn altijd precair. Er is meestal de wens om niet de lasten voor de baat te moeten afdragen aan de Belastingdienst en aan de andere kant verlangt de Belastingdienst dat de (voorlopige)aangifte pas houdt met de werkelijk gerealiseerde resultaten.
Door in de herfst van dit boekjaar op basis van een bijgestelde estimate de voorlopige aanslag te herzien wordt voorkomen dat de Belastingdienst later kan stellen dat de voorlopige aangifte niet strookte met de werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt in het nieuwe fiscaal jaar de (kans op) hoge heffingsrente beperkt.
Voor IB ondernemers is daarbij de jedoch kleine aanvulling dat indien de voorlopige aanslag(en) uit privé gelden betaald worden deze een verlagend effect hebben op de Box3 grondslag en Box3 inkomstenbelasting.

Schenken 
Binnen bepaalde grenzen mogen jaarlijks schenkingen gedaan worden aan kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, anderen zonder dat hierover schenkbelasting verschuldigd is.
Per kind kan in 2019 EUR 5.428 onbelast geschonken worden, per kleinkind EUR 2.173. Dit bedrag van EUR 2.173 geldt overigens ook voor neven, nichten en andere personen die u dit gunt.
Daarnaast zijn er nog eenmalige vrijstellingen voor kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar die u kunt benutten.
Door voor jaareinde een schenking over te maken verlaagt u uw box 3 grondslag en daarmee uw box 3 belasting.
Let op 1: u verhoogt impliciet hiermee de box 3 grondslag van de ontvanger en de ontvanger moet hierdoor mogelijk (meer) box 3 belasting betalen.
Let op 2: indien de ontvanger toeslagen ontvangt kan een ontvangen schenking mogelijk een vermogensdrempel doen overschrijden waardoor het recht op toeslag vervalt.

Hypotheekrente voor uw eigen woning vooruitbetalen
Verwacht u dat uw belastingdruk in box 1 komend jaar lager zal zijn dan dit jaar, bijvoorbeeld omdat u volgend jaar aanzienlijk minder inkomen denkt te gaan genieten?
Of wilt u ‘fiscaal inspelen’ op het feit dat het maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning komend fiscaal jaar lager is dan dit jaar?
In die gevallen is het waarschijnlijk fiscaal gunstig dit jaar alvast hypotheekrente op uw eigenwoningschuld vooruit te betalen. In 2019 vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 2020 eindigt, mag u namelijk als aftrekpost meenemen in uw aangifte InkomstenBelasting 2019!
Let op 1: de rente moet wel in 2019 zijn betaald = afgeschreven van uw bankrekening
Let op 2: uw hypotheekverstrekker moet hier wel mee accoord gaan. Indien u een eigen woning lening van/bij uw eigen BV heeft is dát wellicht slechts een klein probleem.

Belastingschulden nog dit jaar betalen
Openstaande belastingschulden kunt u het beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen. Deze schulden mogen namelijk meestal niet in mindering op het vermogen in Box 3 gebracht worden. Door belastingschulden nog dit jaar te betalen, heeft u op 1 januari 2020 een kleiner vermogen, zodat u minder belasting Box 3 hoeft te betalen. 

Uitzondering: indien u uiterlijk 8 weken voor het einde van het kalenderkwartaal echter (nog) een verzoek indient om vaststelling van een voorlopige aangifte InkomstenBelasting en de aanslag niet vóór de jaarwisseling ontvangt, dan mag u de verschuldigde InkomstenBelasting toch in mindering brengen op de rendementsgrondslag van box 3 peildatum 1-1-2020.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal: